Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Sa Dung

Bản Nà Sản - Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
0919 583 412
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcssadung@edu.viettel.vn